REGULAMIN "PROMOCJI DLA STAŁYCH KLIENTÓW"

w Centrum Pielęgnacji Samochodów


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się "Wiosenna Promocja" w Centrum Pielęgnacji Samochodów (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest firma P.T.H.U. PACHOLCZYK z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 21, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Milanówka pod numerem 306 (Organizator).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 2 kwietnia 2010 roku i trwa aż do wyczerpania kart promocyjnych.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Kartę promocyjną może otrzymać każdy Klient Centrum Pielęgnacji Samochodów.
2. Każdy Klient (po okazaniu karty promocyjnej) przy zakupie żetonu o wartości 10 PLN otrzymuje pieczątkę Organizatora (wbijaną w odpowiednią rubrykę na karcie promocyjnej).
3. Za każdy zakupiony żeton o wartości 10 PLN przysługuje jedna pieczątka.
4. Przy zakupie dziewiątego żetonu i wbiciu pieczątki w odpowiednią rubrykę, klient otrzymuje dodatkowy - dziesiąty żeton - GRATIS !!!
5. Warunkiem wydania darmowego żetonu jest zwrot karty promocyjnej (z wbitymi dziewięcioma pieczątkami) do Organizatora.
6. Każdy Klient, po zwróceniu wypełnionej pieczątkami Karty, ma prawo do otrzymania kolejnej. Karty będą wydawane do wyczerpania zapasów.
7. Po wyczerpaniu zapasów kart promocyjnych nowe Karty nie będą wydawane.
8. Darmowego żetonu nie można wymienić na jego równowartość pieniężną.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem "Promocji Wiosennej" należy składać na piśmie bezpośrednio u Organizatora (P.T.H.U. PACHOLCZYK, ul. Królewska 21, 05 822 Milanówek) lub drogą mailową ().
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony drogą mailową (o ile zostanie podany adres e-mail), telefonicznie (o ile zostanie podany telefon kontaktowy) lub listem zwykłym (o ile zostanie podany adres Klienta).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone karty promocyjne.
3. Regulamin Promocji będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.pacholczyk.pl/regulamin.


ORGANIZATOR  

CENTRUM PIELĘGNACJI SAMOCHODÓW
Milanówek ul. Królewska 21
[zobacz jak do nas dojechać...]

top


© 2009 by P.T.H.U. PACHOLCZYK           Designed by: kacpaa